PAYDAŞLARIMIZ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, tüm Odaların kuruluş gayesi olan, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini, ahlak ve tesanüdünü korumak gibi aynı amaç ve görev çerçevesinde, 6 Haziran 1889 tarihinde, “Bursa Ticaret Odası” ismiyle Bursalı işadamlarının teşebbüsü ile hizmete başlamıştır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa’da açılan fuarlara üyelerinin de katılmalarının, kendilerine önemli yararlar sağlayacağı bilinciyle, onların bu fuarlara iştiraklerini Bursa sanayi ve tarım mallarının ihracatında da teşvik etmiştir.

Bursa’nın ve bölgenin ticaret ve sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratır yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bugün ülkemizin en önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için: www.btso.org.tr

BUTGEM: BUTGEM, ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden birisi olan Bursa’da, 2009 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Amaç ; sanayide aranılır, yüksek vasıflı, birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, toplumsal sorumluluk sahibi, bağımsız düşünce yeteneği gelişmiş ve özgüven sahibi teknik elemanlar yetiştirmekte ve ömür boyu eğitim felsefesine uygun Meslek Edindirme ve Meslek Geliştirme programları sunmaktadır.

Detaylı bilgi için: www.butgem.org.tr

Enerji Verimliliği Merkezi: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2014 yılı Teklif Çağrısı İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı kapsamında başvurulan Enerji Verimliliği Merkezi Projesi 29.05.2014 tarihinde imzalanan sözleşmeyle faaliyete başlamıştır. Enerji Verimliliği Merkezi Projesi’nin yeşil büyüme temelli iş modelini firmalara uyarlamak adına önemli bir adımdır.

Detaylı bilgi için: www.btsoevm.com

MESYEB: BTSO MESYEB, TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezidir. Öncelikle BTSO üyelerinin personel belgelendirme ihtiyaçları için kurulan BTSO MESYEB diğer odalar ve belgelendirme kuruluşları ile işbirliği yaparak tüm Türkiye’ ye hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için: www.btsomesyeb.com.tr

BEBKA: Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur.

Detaylı bilgi için: www.bebka.org.tr

UTİB: Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1986 yılında Bursa’da kurulmuştur. 2022 yılbaşı itibariyle UTİB’in 3.162 aktif üyesi mevcuttur.

Detaylı bilgi için: www.utib.org.tr

Ulutek Teknopark: Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2005’de kurulmuş ve Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde Türkiye’nin 17. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak yer almaktadır. Bölgenin kuruluş amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, tasarım kalitesini yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, AR-GE yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların bölgede AR-GE yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır.

Detaylı bilgi için: www.ulutek.com.tr

Bursa Uludağ Üniversitesi TTO: Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Aralık 2012 tarihinde kurulmuş ve TÜBİTAK tarafından üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama, bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapmak amacıyla 2012 yılında başlatılan 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı kapsamında desteklenen ikinci 10 TTO projesi arasında yer almıştır.

Detaylı bilgi için: www.bursauludagtto.com

Bursa Teknik Üniversitesi TTO: Bursa Teknoloji Transfer Ofisi, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde Rektörlüğe bağlı bir birim olarak, BTÜ Senatosunda “Bursa Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi”’nin 24.11.2017 tarihinde kabul edilmesiyle kurulmuştur.

Detaylı bilgi için: www.btto.btu.edu.tr

Kompozit Sanayiciler Derneği: Türk Kompozit Sanayi’nin ham madde, yarı, ara ve nihai ürün üreticilerini, tedarikçilerini ve akademik kurumlarını temsil eden, kar amacı gütmeyen bir dernektir. 18 Mayıs 2005 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı bilgi için:  www.kompozit.org.tr

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

KOSGEB

Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

DOSAB